RODO - Informator dla właściciela lokalu w nieruchomości


Bycie właścicielem lokalu w budynku wielorodzinnym nakłada na nas obowiązek uczestniczenia w kosztach wspólnych nieruchomości, regulowania obciążeń za media dostarczane do lokalu oraz podejmowania wspólnych decyzji razem z sąsiadami. Aby realizować te cele organ zarządczy nieruchomości (najczęściej Zarząd) będzie zmuszony przetwarzać nasze dane osobowe. Niniejszy dokument ma na celu informację o metodach ochrony naszych danych osobowych biorących udział w tym procesie w związku z nową, ogólnoeuropejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).Co to jest RODO?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) harmonizującym przepisy ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Przepisy te wchodzą w życie 25 maja 2018 i zastępują obecne przepisy o ochronie danych osobowych.

Treść dostępna:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POLDefinicje najważniejszych pojęć

 • dane osobowe (art. 4 pkt 1): informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej , na przykład imię, nazwisko, adres mailowy, adres zameldowania

 • przetwarzanie (art. 4 pkt 2): każda operacja na danych osobowych

 • administrator (art. 4 pkt 7): podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania danych -  w naszym przypadku nieruchomość (wspólnota, spółdzielnia, etc.) reprezentowana przez swój organ zarządczy

 • podmiot przetwarzający (art. 4 pkt 8): podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu i za zgodą administratoraJak ma się odbywać przetwarzanie moich danych?

Zasady określone są w Rozdziale II RODO. W szczególności art. 5 RODO określa szereg zasad, którym musi podlegać proces przetwarzania danych:

 • (pkt 1 a) zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość dla osoby, której te dane dotyczą

 • (pkt 1 b c) w określonym, możliwie wąskim, celu

 • (pkt 1 d) prawidłowość i aktualność

 • (pkt 1 e) ograniczone czasowo

 • (pkt 1 f) integralność i poufność

Administrator przetwarzając nasze dane musi zapewnić spełnienie tych zasad i musi umieć wykazać, że je spełnia (pkt 2).Na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?

W naszym przypadku podstawą przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 c: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązek ten wynika z Ustawy o Własności Lokali/Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych lub innych właściwych dla danego typu nieruchomości. Przetwarzanie tych danych nie wymaga zatem zgody osoby, której dane dotyczą.W jakim celu i jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia realizacji obowiązków organu zarządczego naszej nieruchomości. W tym m. in: naliczania obciążeń, prowadzenia rozrachunków, głosowania uchwał, informowania o bieżących zdarzeniach. Dane będą przetwarzane tak długo, jak będziemy posiadać prawo rzeczowe do lokalu w danej nieruchomości (a czasem jeszcze dłużej w celach archiwalnych i rozliczeniowych). Szczegółowych informacji o przetwarzaniu po utracie prawa rzeczowego do lokalu w danej nieruchomości może udzielić administrator (organ zarządczy nieruchomości).Jakie prawa mi przysługują?

Prawa osoby, której dane dotyczą określone są szeroko w Rozdziale III RODO.

W szczególności są to:

 • prawo do bycia informowanym w sposób czytelny i przejrzysty o przetwarzaniu (art. 12 i 14 RODO),

 • prawo do dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),

 • prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

 • prawo do ochrony przed ryzykami ograniczenia praw i wolności związanymi z przetwarzaniem danych osobowych: pkt 75 preambuły RODO

 • prawo do bycia informowanym o naruszeniach przetwarzania: pkt 86 preambuły RODO

 • prawo do skargi: pkt 141 preambuły RODODo kogo mogę zwrócić się z pytaniami dot. ochrony moich danych?

Wszelkich informacji będzie mógł udzielić administrator czyli organ zarządczy naszej nieruchomości.Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat RODO?

Informację na temat ochrony danych można znaleźć na stronie GIODO: obecnego organu zajmującego się ochroną danych: https://giodo.gov.pl/